Предлагаме следните оценителски услуги

Оценка на недвижими имоти

Оценка на машини и съоръжения 

Оценка на търговски предприятия и вземания 

Оценка на права на интелектуалната и индустриална собственост

Оценка на нематериални активи

Ние осигуряваме бързи, професионални оценителски услуги за различни клиенти, включително собственици, кредитори, частни съдебни изпълнители, публични изпълнители, купувачи и продавачи, корпоративни структури, и държавни учреждения. Можете да разчитате на нас, за да получите професионална експертна оценка своевременно и бързо на разумна цена. Нашият екип от професионалисти са на разположение, за да отговорят на всички въпроси на клиента и да му предоставят цялата необходима му информация.
Екипът ни предоставя надеждни оценки, които се основават на цялостно пазарно проучване и собствени данни. Можем да подкрепим бизнес казуса на купувачи, продавачи или кредитополучатели. Ще приложим методите на пазарните аналози, приходната или разходната стойност, дисконтираните парични потоци или остатъчната стойност в зависимост от предназначението от имота и плановете на собственика. 

Видове експертни оценки

Оценка на апортни вноски

Оценка за счетоводни цели - при тест за обезценка

Оценка на инвестиционни имоти

Съдебни експертизи 

Публични оценки 

Нормативни оценки 

Застрахователни оценки 

Инвестиционни проекти  

Оценка на хотел

Оценки на земя

Оценка на сгради

Оценка за наеми 

Технически услуги

Оценка при покупко-продажба на имот


Цени

Прилагаме ценообразуване, съобразено с високото качество на предлаганите от нас оценителски услуги. При работа с постоянни клиенти и големи обеми, предлагаме преферен-циални условия и цени. За повече информация относно цената на предлаганата услуга, посетете секцията или се свържете с нас на ifrsvaluationservices@gmail.com