Кодекс за професионалната етика

Глава I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) Този кодекс съдържа основните правила на професионално поведение, основани на закона, както и професионалните и деловите отношения и взаимоотношения между независимите оценители и доверителите им, както и между тях самите.
(2) Кодексът съдържа основни етични норми и конкретизира правилата за поведение, произтичащи от практикуването на професията на независимия оценител.
(З) Този кодекс има задължителен характер за независимите оценители.
Чл.2. (1) С този кодекс се цели професионалните и деловите отношения и поведението на независимите оценители да се подчинят на етичните и нравствените норми.
(2) Етичните и нравствените норми на взаимоотношения и поведение са формулирани в категории, термини и изисквания, които определят етичните правила за независимия оценител в осъществяването на упражняваната професия.
Чл.З. (1) Професията на независимия оценител въплъщава в себе си винаги и безусловно принципите на професионалната добросъвестност, честност; компетентност, внимание, уважение към другите независими оценители и към обществото.
(2) Независимият оценител отговорно, честно и коректно изпълнява професионалните си задължения на основата на:
- спазване на законовите разпоредби и изисквания при извършване на оценки в своята дейност;
- защита на интересите на обществото, държавата и доверителите си и недопускане на нарушения, накърняващи правата и интересите им;
- проява на висок професионализъм и гражданско съзнание като изпълнява обективно и независимо задачите и поетите договорености;
- доверие, уважение и защита на престижа на професията, както и на честта и достойнството на названието „независим оценител".
Чл.4. Независимият оценител не трябва да участва в дейности или отношения, които могат да накърнят неговата безпристрастна оценка. Такова участие включва и дейности или отношения, които може да са в конфликт с интересите на Закона за независимите оценители /ЗНО/, затова независимият оценител няма право:
- да влиза в нерегламентирана материална зависимост от доверителите си;
- да участва в ръководни органи на доверителите си;
- да придобива собственост от оценявания обект;
- да представлява която и да е от страните в сделка с оценяван от него обект;
- да разгласява по какъвто и да е начин и повод пред трети лица информации и факти за оценявания от него обект и неговата оценка.
Глава II
ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ, ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл.5. (1) Независимият оценител при извършване на дейности и услуги:
- изпълнява и отразява честно и почтено съдържанието и качествата им, без да претендира с рекламен материал или по друг начин за превъзходство, неетично и непрофесионално отношение към трети лица;
- не трябва да има прояви на нелоялна конкуренция с другите независими оценители, както да застрашава и/или накърнява техните интереси, създаване доверие в техните отношения и отношенията с доверители, дискредитира доброто им име и доверие, тяхната компетентност и авторитетност.
Чл.6. Независимият оценител има право на свобода при упражняване на професията си без външно влияние и намеса върху неговата професионална оценка, решения и действия, като поема отговорността за това.
Чл.7. Всеки независим оценител има равни възможности за дейност, подготовка и усъвършенстване, поемане на работа и право на практика, без разлика на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, възраст, сексуална ориентация, семейно положение и имуществено състояние и на всякакви други признаци, установени в закон или международен договор, по който Република България е страна.
Чл.8. Независимият оценител не трябва да участва в дейност или да се обвързва с действия, които са дискредитиращи за професията на независимия оценител или за Камарата.
Глава III
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Чл.9. (1) Независимият оценител трябва да поддържа знанията си на ниво, съответстващи на развитието на нормативната уредба, прогреса на технологиите, измененията на законите и правилата за управлението на обществото.
(2) На оценителите не се разрешава да приемат каквото и да било задание, което не съответства на тяхната компетентност.
Глава IV
ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ
Чл.10. (1) Членовете трябва да поддържат добри отношения помежду си.
(2) В случай, че на оценителя му е възложено да направи повторна оценка, направена от негов колега по оценъчна дейност, то при изготвянето на такава оценка той трябва да представи своето мнение честно и с уважение по отношение на колегата си.
(3) Оценителите трябва да се въздържат от каквато и да било практика или поведение, което може да урони добрата репутация на професията или да причини вреда на други оценители.
Глава V
ЦЕНИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
Чл.11. Работно време.
(1) Независимият оценител получава хонорари и възнаграждения за своята дейност и извършва услуги на основата на договорености и в съответствие със съдържанието и характера на извършваната работа.
(2) Оферира цената на услугите по оценките само в съответствие с мащабите, съдържанието и отговорността на извършваната работа, като не подвежда доверителя/клиента относно съдържанието на работата, която ще се извърши, или относно бъдещи разходи, които биха се направили при извършване на оценката. Не може да оферира възнаграждения и хонорари за извършване на оценки и оценъчни услуги, обвързани в процентно или друго отношение с крайния резултат в тях.
Чл.12. Независимият оценител не трябва да договаря дъмпингови цени.
Глава VI
НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
Чл.13. Независимият оценител спазва правилата за етично поведение. Неспазването на тези правила е основание за налагане на дисциплинарни наказания, съгласно чл. 36 от ЗНО.
Допълнителни разпоредби
Нормите и задълженията по този кодекс са лични.
Заключителни разпоредби
Този кодекс е приет на 11 март 2009 г.