Общи условия и политики за поверителност

Поверителност
Когато използвате услугите на „Корект оценителски услуги“, Вие ни поверявате Ваша лична информация. Това уведомление за поверителност има за цел да Ви помогне да разберете какви данни събираме, защо ги събираме, с каква цел ги обработваме и как ги съхраняваме.
Ако имате въпроси относно поверителността, можете да се свържете с нас, като изпратите запитване на ifrsvaluationservices@gmail.com
Какво са лични данни?
Съгласно Общия регламент за защита на данните ("GDPR") личните данни се определят като:
"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по - специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице".
Защо „Корект оценителски услуги“ събира и съхранява лични данни?
За да Ви предоставим нашите услуги, като отговори на Ваши запитвания, информация и консултиране, изготвяне на оценки за пазарната стойност на имущество (движимо и недвижимо), е необходимо да съберем Ваши лични данни.
Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за някоя от горепосочените цели.
Вашите лични данни като наши клиенти ние получаваме онлайн или в пряк контакт с Вас или Ваш представител на основание Вашето доброволно дадено съгласие и на възложената ни за изготвяне услуга.
Със съгласието Ви да приемете това Уведомление за поверителност, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за една или повече от посочените от нас цели.
Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация
„Корект оценителски услуги“ няма намерение да предава Вашите лични данни на държава извън ЕС или на международна организация, без предварително да Ви е информирало и получило Вашето съгласие за това.
Период на съхраняване на данните
„Корект оценителски услуги“ ще съхранява Вашите лични данни на хартиен носител и/или онлайн в информационната си инфраструктура за следния период от време:
Всички документи, свързани с изготвяне на оценка на имущество – 10 години
Всички изготвени оценки – 10 години
Всички събрани данни и информация относно Ваши запитвания – 1 година
Вашите права като субект на личните данни
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни Вие, в качеството Ви на субект на данните, имате следните права:
Имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „Корект оценителски услуги“ ;
Имате право да поискате от „Корект оценителски услуги“ да коригира без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, като подадете отказ от съгласие за обработка на лични данни на ifrsvaluationservices@gmail.com
Имате право да поискате от „Корект оценителски услуги“ личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
когато сте оттеглили своето съгласие;
когато обработването е незаконосъобразно;
когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
Имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
Имате право на жалба до надзорния орган:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София
Интернет страница: www.korektocenki.com
По всички въпроси, свързани със защита на личните данни, моля да се обръщате към нас:
Гр. София
Телефон: +359 897036279
Електронна поща: ifrsvaluationservices@gmail.com